Ton Boelhouwer

Foto: three trestles, grey and white, 2022, each: oil on wood, 75 x 75 x 30 cm